مسابقات فوتسال برادران دانشجو جام خلیج فارس- پائیز 1395

به فایل پیوست مراجعه نمائید.

اخبار اداره تربیت بدنی

معاونت دانشجویی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها