اداره تربیت بدنی

مدير تربیت بدنی :علیرضا داوری

کارشناسان :علی دردشتی، هادی عارف زاده، راضیه نظری

آدرس مجموعه ورزشی :اتوبان شهید میثمی.ورودی کوی امیریه

تلفن :37751830-031   

مديريت:37751834- 031  

شماره نمابر:37750124-031

 

اخبار اداره تربیت بدنی

معاونت دانشجویی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها