درباره معاونت دانشجویی

نام ونام خانوادگی: مجتبی عطارزاده

تحصیلات:

لیسانس: معارف اسلامی

فوق لیسانس: علوم سیاسی

دکتری: علوم سیاسی با گرایش مسائل ایران

رزومه شغلی:

استخدام به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه در سال 1369

شروع خدمت در دانشگاه هنر اصفهان از سال 1381

مدیر دروس عمومی

مدیر امور آموزشی

سرپرستی امور دانشجویان

سرپرستی کتابخانه مرکزی

درباره معاونت دانشجویی کلیک کنید

اهم وظايف و اختيارات معاونت دانشجويي کلیک کنید

معاونت دانشجویی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها