آيين نامه ها و كاربرگ هاي آموزشی - شيوه نامه هاي آموزشي براي اعضاي هيات علمي

آيين نامه و كاربرگهاي آموزشی براي اعضاي هيات علمي

آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي
آيين نامه ارتقاء و تبديل وضعيت
آيين نامه ارتقاء و تبديل وضعيت که از تاریخ 1394/12/1 لازم الاجرا می باشد.
آئين نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور
دستور العمل اجرايي جذب و تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي
شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقاء و تبديل وضعيت
آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
 كاربرگ ارتقا - فايل word
کاربرگ ترفيع - فايل word
كاربرگ تبدبل وضعيت - فايل word
فرم درخواست تاييد صلاحيت مدرسی و تعيین ميزان حق التدريس مدرسين مدعو غير هيات علمی - فایل word

معاونت آموزشی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها