آيين نامه ها و كاربرگ هاي آموزشی

   شیوه نامه آموزشی دانشجویان مقطع دکتری

آیین نامه مالی دكتري مصوب دانشگاه
آیین نامۀ آموزشی دکتری مصوب دانشگاه
آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

آیین نامۀ شیوۀ نگارش رساله مصوب دانشگاه

 

کاربرگ ج -12 (تسویه پژوهشی)
کاربرگ ج -13 (تسویه آموزشی)
کاربرگ درخواست دكتري
کاربرگ ج -20الی ج -26 ( پيش دفاع )
کاربرگ ج -20الی ج -26 ( دفاع نهايي)
کاربرگ ج-6 (پروپوزال يا طرح نامه پيشنهادي رساله) -  فايل word
کاربرگ ج-7 (حكم تصويب طرح نامه)
کاربرگ ج-8 (گزارش سه ماهه)
کاربرگ ج-10 (مجوز دفاع از طرح نامه دکتری)
کاربرگ ج-14 (چكیده فارسی) -  فايل word
کاربرگ ج-15 (چكیده انگلیسی) -  فايل word
کاربرگ ج-18 (تمدید سنوات نیمسال نهم)
کاربرگ ج-19 (تمدید سنوات نیمسال دهم)
كاربرگهای ج-27 الی ج-36 (تدوین و نگارش رساله هاي دكتري)

معاونت آموزشی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها