آيين نامه ها و كاربرگ هاي آموزشی - شیوه نامه آموزشی مشترک برای دانشجویان مقاطع دکتری،کارشناسی ارشد و کارشناسی

 شیوه نامه آموزشی مشترک برای دانشجویان مقاطع دکتری،کارشناسی ارشد و کارشناسی

آيين نامه انتخاب دانشجوی نمونه مصوب وزارت علوم ،‌تحقيقات و فناوري
آیین نامه انتقال از خارج مصوب وزارت علوم ،‌تحقيقات و فناوري
آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته مصوب وزارت علوم ،‌تحقيقات و فناوري

 

کاربرگ استفاده از خوايگاه
کاربرگ صدور کارت (المثنی)
کاربرگ درخواست حوزه ریاست
کاربرگ انتخاب واحد
کاربرگ حذف و اضافه
کاربرگ مجوز مرخصي تحصيلي
کاربرگ معرفی دانشجو به پزشك معتمد
کاربرگ مجوز مهمانی، انتقالی و تغییر رشته
کاربرگ مهمان شده به دانشگاه هنر اصفهان
کاربرگ معرفی دانشجو به پزشك معتمد
کاربرگ ثبت نام دانشجویان مهمان شده به دانشگاه هنر اصفهان

معاونت آموزشی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها