آيين نامه ها و كاربرگ هاي آموزشی - شیوه نامه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی

  شیوه نامه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی

آیین نامۀ نگارش پروژه های کارشناسی مصوب دانشگاه
آیین نامه آموزشي دانشجویان دوره کارشناسی مصوب وزارت علوم
آیین نامه مهمانی دانشجویان کارشناسی مصوب وزارت علوم
اصلاحيه آيين نامه مهماني
آیین نامه دفاع از پروژه های نهایی دانشجویان کارشناسی مصوب دانشگاه
آيين نامه عناوين دروس معارف اسلامي

 

کاربرگ معادل سازی
کاربرگ معرفی به استاد
صورتجلسه دفاع پروژه ها
کاربرگ مجوز دفاع از پروزه
کاربرگ الف-13(تسویه آموزشی)
 کاربرگ الف-3 (تسویه حساب کارگاههای دانشکده مرمت)
کاربرگ الف-17 (مجوز سایر درخواستها کارشناسی)
كاربرگهاي الف-27 الي الف-36 (تدوين و نگارش پروژه نهايي)

معاونت آموزشی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها