آيين نامه ها و كاربرگ هاي آموزشی - شیوه نامه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

  شیوه نامه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه مالی مصوب دانشگاه
آیین نامۀ آموزشی و پژوهشی مصوب دانشگاه
آئين نامه دوره كارشناسي ارشد مصوب وزارت علوم

آیین نامۀ شیوۀ نگارش پایان نامه مصوب دانشگاه

 

کاربرگ ب-5 (گواهي شركت در كارگاه روش تحقيق)
کاربرگ ب-6 (پروپوزال يا طرح نامه پيشنهادي پايان نامه) -  فايل word
کاربرگ ب-6 دانشجویان معماری-معماری(پروپوزال يا طرح نامه پيشنهادي پايان نامه) فایل word
کاربرگ ب-7 (حكم تصويب طرح نامه)
کاربرگ ب-8 (گزارش دو ماهه)
کاربرگ ب-9 (معرفي نامه)
کاربرگ ب-10 (مجوز دفاع از پايان نامه)
کاربرگ ب-11 (اعلان برگزاري جلسه دفاع)
کاربرگ ب-12 (تسويه پژوهشي)
کاربرگ ب-13 (تسويه آموزشي)
کاربرگ ب-14 (چكيده فارسي) - فايل word
کاربرگ ب-15 (چكيده انگليسي) - فايل word
کاربرگ ب-16 (تأييد چاپ مقاله)
کاربرگ ب-17 (مجوز سایر درخواستها کارشناسی ارشد)
کاربرگ ب-18 (تمديد سنوات نيمسال پنجم)
کاربرگ ب-19 (تمديد سنوات نيمسال ششم-كميسيون موارد خاص دانشگاه)
كاربرگهاي ب-27 الي ب-36 (تدوين و نگارش پايان نامه)
رتبه ممتاز و چهار ترمه
کاربرگ ارزشیابی نمره مقاله ورودی های 87
كاربرگ هاي نهايي دفاع ورودي هاي 87 و بعد از ان
کاربرگ ارزشیابی نمره مقاله ورودی های 88 و بعد از آن

معاونت آموزشی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها