دوره آموزشي بين المللي يک روزه (رويکردهاي نوين حفاظت و توسعه در شهر ميراث جهاني ادينبرو)

 

جهت مشاهده خبر کلیک نمایید.

 

                                                                                                        

                                                   ارتباطات علمي معاونت پژوهش و فناوري

 

 

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها