درباره معاونت اداري و مالي

 
 كارشناسي ارشد معماری - رزومه

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

36244452 - 031

 

شرح وظایف و اهداف :

1. اداره و نظارت بر حسن اجراي کلیه امور اداري، مالی و عمرانی دانشگاه، مطابق با مصوبات مقررات و آئین نامه هاي مربوط؛

2. رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش هاي کاري مورد عمل در واحدهاي مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت هاي مربوط به واحدهاي مختلف در راستاي تحقق اهداف اجرایی مؤسسه؛

3. نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهاي مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایرقوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیات امناي ذیربط؛

4. تعیین وضعیت موجود مؤسسه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصت ها تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهاي پیشنهادي در راستاي ارتقا به وضعیت مطلوب؛

5. ارائه گزارش هاي توجیهی لازم به رییس مؤسسه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهاي تحت نظر؛

6. جمع آوري و تکمیل اطلاعات موردنیاز بر اساس طرح جامع مؤسسه و برنامه ریزي و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیت هاي لازم در جهت اجراي طرحهاي عمرانی مؤسسه (اعم از پیمانی، امانی و ...) ؛

7. انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداري ساختمان ها و تأسیسات موجود؛

8. تشکیل کمیته تدوین روش هاي اجرایی به منظور بهینه سازي سامانه تعاملات اداري بین واحدهاي تابعه با همکاري سایر معاونت هاي دانشگاه؛

9. استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش هاي مختلف دانشگاه؛

10. تدوین روش هاي اجرایی مناسب براي نگهداري ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداري از سرمایه هاي ملی دانشگاه.

معاونت اداری و مالی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها