انتصاب اعضای شورای رفاهی هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان

 

طی احکام جداگانه ای که از سوی جناب آقای دکتر مصطفی کیانی رئیس دانشگاه هنر اصفهان ابلاغ گردید آقای دکتر احمد شاهیوندی به عنوان مشاور رفاهی رئیس دانشگاه و دبیر شورای رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه منصوب و آقایان مهندس مهدی معینی ، دکتراحمد صالحی کاخکی ، دکتر مجتبی عطارزاده ، محسن حیدری فرد ، عباسعلی معینی ، سید محمدرضا احمدی و علیرضا داوری برای مدت 2 سال به عنوان اعضای شورای رفاهی هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان  منصوب گردیدند. در بخشی از این احکام آمده است : در اجرای ماده 2 و تبصره 1 ماده 3 «شیوه نامه شورای رفاهی اعضای هیأت علمی مناطق 10 گانه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی» که طی شماره 6/66/139781 مورخ 3 مهر 95 از طریق معاونت محترم اداری مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع، برای اجرا به دانشگاه ابلاغ گردیده و یک نسخه آن پیوست می باشد، بموجب این حکم با حفظ تمامی وظایف، برای مدت 2 سال به عنوان عضو شورای رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان برگزیده می شوید تا با همکاری و همفکری دیگر اعضای محترم شورا و در چارچوب وظایف مندرج در شیوه نامه مزبور اقدام فرمایید.

 

                                                              روابط عمومی دانشگاه

حوزه های سازمانی

دانشکده ها