قدردانی از افرادی که در ارتباط سازمانی یا مسئولیت اجرائی آنان تغییراتی حاصل شده

 

ریاست دانشگاه طی نامه ای از اعضای هیئت علمی که در ارتباط سازمانی یا مسئولیت های اجرائی آنان تغییراتی بوجود آمده است قدردانی نموده اند. این افراد به شرح ذیل می باشد:

1- سرکار خانم دکتر مرضیه پیراوی ونک

2- سرکار خانم دکتر ندا ترابی

3- سرکار خانم دکتر زهره طباطبائی

4-سرکار خانم دکتر بهار مختاريان

5- جناب آقای دکتر رضا نصر اصفهانی

6- جناب آقای دکتر محمد مرتضوی

7- جناب آقای محمدرضا شیروانی

8- جناب آقای جلیل جوکار

حوزه های سازمانی

دانشکده ها