انتصاب سرپرست معاونت دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی

 

طی حکمی که از سوی جناب آقای دکتر مصطفی کیانی رئیس دانشگاه هنر اصفهان ابلاغ گردید، آقای دکتر زاهد شفیعی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی به عنوان سرپرست معاونت دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی منصوب گردید.

 

روابط عمومی دانشگاه هنر اصفهان

 

 

 

  

حوزه های سازمانی

دانشکده ها