انتصاب سرپرست گروه آموزشی اقتصاد و کارآفرینی هنر

 

طی حکمی که از سوی جناب آقای دکتر مصطفی کیانی رئیس محترم دانشگاه هنر اصفهان ابلاغ گردید، آقای دکتر رسول بیدرام، عضو محترم هیأت علمی دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی به عنوان سرپرست گروه آموزشی اقتصاد و کارآفرینی هنر منصوب گردید.

 

روابط عمومی دانشگاه هنر اصفهان

 

 

 

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها