رياست دانشگاه

دکترای علوم اقتصادی  -  رزومه
مسئول دفتر : آقای ابراهیمی  36271876 -031
36249841 - 031

 

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها