رياست دانشگاه

 

  ریاست دانشگاه

 

 الف - جایگاه:

رئیس دانشگاه بالاترین مقام اجرایی دانشگاه میباشد که بعد از هیات امنا دومین رکن دانشگاه خواهد بود و در قبال کلیه امور دانشگاه در حدود مقررات مصوب، مسئول و نماینده حقوقی دانشگاه در نزد مراجع ذیصلاح خواهد بود.

 

 ب - نحوه انتصاب:

رئیس هر دانشگاه از جانب وزیر انتخاب خواهدشد و به مدت چهارسال به انجام وظایف خود خواهد پرداخت.

 

  وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه:

در اجراي ماموریت و وظایف محوله مستند به قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

 

1. مسئولیت در قبال کلیه امور دانشگاه و حسن اجراي مصوبات هیات امنا در حدود مقررات مصوب وآیین نامه ها و بخشنامه هاي صادرشده از سوي وزارت و ابلاغ آن به واحدهاي ذیربط حسب مورد و نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذیصلاح؛

 

2. تهیه و پیشنهاد برنامه هاي راهبردي، سیاستها، اهداف و خط مشیها براي طرح در هیأت امنا؛

 

 

3. تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه براساس برنامه هاي راهبردي مصوب هیات امناي ذیربط، برنامه ریزي و هدایت فعالیتهاي فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی ، خدماتی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در چارچوب برنامه هاي راهبردي تعیین شده؛

 

4. نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجراي امور تربیتی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، خدماتی، استخدام، انتصاب، ماموریت، اخراج، ترفیع و ارتقاي اعضاي هیات علمی، توسعه مدیریت و منابع، استخدام، جذب، انتصاب، ماموریت، ارتقاء و اخراج کارکنان و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهاي مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح و پیگیري اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاح؛

 

5. استیفاي منافع و حقوق دانشگاه در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی، اداري و ... ) به نمایندگی از دانشگاه؛

 

6. تهیه بودجه تفصیلی سالانه دانشگاه با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و ارائه به هیات امنا و همچنین نظارت بر نحوه هزینه نمودن بودجه تخصیصی به دانشگاه؛

 

7. امضاي قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد ملی، اداري و مکاتبات دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی دانشگاه طبق قوانین، آیین نامه هاي مالی و معاملاتی، اداري و مقررات مصوبات ابلاغی، پاسخگویی به هیات امنا در قبال گزارشات حسابرسی، پیگیري و رفع مشکلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسی و ارائه اقدامات انجام شده به هیات امنا؛

 

8. ارائه گزارش عملکرد سالانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی سالانه دانشگاه به هیات امنا و وزارت متبوع؛

 

9. نصب و عزل اعضاي هیأت رئیسه، اعضاي حقیقی شوراهاي دانشگاه، رؤساي دانشکده ها، پژوهشکده ها، آموزشکده ها، مؤسسات و واحدهاي وابسته، و مدیران گروههاي آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادي دانشگاه؛

 

10. ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها با هماهنگی شوراي دانشگاه به هیات امناي ذیربط؛

 

11. ارائه پیشنهاد همکاری هاي علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شوراي دانشگاه برابر ضوابط و مقررات مربوطه؛

 

12. نظارت بر امور انضباطی دانشگاه(هیأت علمی دانشجویان کارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.

حوزه های سازمانی

دانشکده ها