ارتباط با ما - دانشگاه هنر

 

 

  ساختمان مركزي دانشگاه هنر اصفهان

  خيابان حكيم نظامي - روبروي خیابان خاقاني - دانشگاه هنر اصفهان

  36249836 -031

  36249841 -031

 

پيش شماره ارتباط داخلي ساختمانها :

 108 مارتاپيترز به توحيد خانه
128   توحيد خانه به مارتاپيترز
122  داويد به مارتاپيترز  

 

مسوول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

 236  36262263

حجت الاسلام ابطحی

 

رئیس دانشگاه

310

 

36271876

آقای دکتر کیانی 

دفتر ریاست

آقای ابراهیمی

کارشناس حوزه ریاست

224

336

36262608

آقای کاویان پور

خانم یگانه

دفتر طرح و برنامه و بودجه

245

255

36262011

آقای دکتر نصر

خانم کاروان

آقای دامادی

آقای شیرانی

روابط علمی و اموربین الملل

272

226

 36269167

آقای دکتر امامی

خانم گلبن

 روابط عمومی

227

228

205

299

36269971

 

 

آقای جباری

آقای هداوند 

خانم رئيسي

آقای شجاعی

 

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

235

268

266

 

 36262605

آقای مهندس حاجی رسولیها

خانم مهندس غبرائی

خانم مهندس جلایر

 

 امور شاهد و ايثارگر

246 36269158

خانم فضل الهي

دفتر فنی و عمرانی

300

282

248

334

324

342

36262212

36269160

آقای دکتر کیانی ده کیانی

آقای مهندس شواخی

آقای غفرانی

آقای صادقیان

آقای میر محمد صادقی

دفتر بسیج اساتید و کارکنان

بیمه تکمیلی

215

296

36262552

 

آقای احمدی

 

 

معاونت اداری و مالی

309

36244452

آقای مهندس معینی
   خانم حبیب اللهی

 کارشناس اداری و مالی

 400  

 آقای شاهقلیان

 

اداری و پشتیبانی

 

نماینده شرکت

 312 

303

339

 36244453

 

36262205

 

آقای حیدری فرد

  خانم صادقی

آقای محمودی

مشاور حل اختلاف دانشجویی

  314  

 خانم شیشه گر

هسته گزینش

 281  

 

کارگزینی

 244

243

36269156 

 

 آقای مومنی

 آقای ابوطالبی 

آقای سجادی

 امور قراردادها

237

280

 36269168

 خانم رجبی

خانم بهرامی

آقای صادقیان

 

دبیرخانه

305

330

331

265

 

36249841

 

 خانم سلیمی


خانم محمدی 

  خانم یوسفیان 

آقای اصفهانی

دیوان محاسبات

 293 36269169  آقای گرانمایه 

 

 

 

 

 

امور مالی

 

 

 

302


304

260

380

257

261

262

263

259

287

 

36262649

 

 

 

 

 

 

 

 

 آقای معینی

خانم رئیسی

خانم قاراخانی

خانم استکی

آقای نظام زاده

آقای عظیمی

آقای زارعان 

آقای کیانی 

آقای کتیرائی

آقای ابوالفضلی 

اداره اموال

500

258

36269166

آقای مهندس صدری

آقای عرب 

آقای ریماز

 

 

تدارکات

306 

252

254

253

251

 

36269170

 

36262607

آقای اسلامی


آقای شاهرخی

آقای فهرست

خانم اعتمادی

آقایان همتی و میردامادی

انبار  256  

آقای کیانی


آقای جوانمردی

نقلیه

218

219

36278016

آقای عباسپور

تأسیسات برق  222   آقای هوشمند
مهمانسرا 275   خانم شهرآبادی

تلفن خانه

201-202  

خانم ماراطونیان

آبدارخانه هراتیان  239   آقای رمضانی

آبدارخانه مارتاپیترز

 214  

آقای چک

آبدارخانه خاچیکیان  220   آقای قاسمی

انتظامات هراتیان

250    
انتظامات خاچیکیان 216    
انتظامات مارتاپیترز 204    

 

معاونت فرهنگی

301

36262604

خانم دكتر ملك  
 خانم سعادتی

امور فرهنگی

240

 326

319

326

320

318

 

36262604

 

آقای دكتر شفیعی

آقای مومن زاده

آقای نجم الدین

آقای رستمی

خانم سید حسنی

خانم میرزاخانی

مرکز کارآفرینی

   284  36262120 آقای بلوری نژاد 

 

معاونت دانشجوئی

 

295

285

 36251167

آقای دکتر عطارزاده

خانم شیروانی

امور دانشجویی

232

 

آقای شجاعی

 

امور رفاهی دانشجويي


208

 

212

 

36262203

خانم دقوقی


خانم کریمی

آقای دادخواه

امور خوابگاه ها

233-231

36262127

آقای بزرگزاد

آقای صفار

 

امور تغذیه

307

241

 

 

 

آقای عیدی زاده

خانم احمدی

تربیت بدنی

 

 

37751834

37761396

37751830

 

آقای داوری

آقای دردشتی

آقاي عارف زاده

خانم نظری

پشتیبانی و تدارکات

309  

آقای میردامادی

آقای همتی

مرکز مشاوره و بهداشت

 

 پزشک معتمد

229

 230

230

 

  36262414

 

خانم بینا

خانم دکتررافعی

آقای دکتر آجدانی

 

 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 


 مدیر تحصیلات تکمیلی

 آموزش دکتری

 

    308 

 

 

 343

 

 

315

36269970

36262003

آقای دکتر صالحی کاخکی

خانم کاشف

خانم جانبخش

خانم خانی

 خانم آریایی


دکتر قلعه نوئی


خانم مهربان

دفتر نظارت و ارزیابی

206

273

221

 

36262004

خانم دکتر آزادی

خانم مهریار

آقای آقایی

خانم سلطانی

اداره آموزش

292

286

210

213

322

209

36262363 آقای دکتر مرتضوی

خانم هوسپیان

خانم جعفری

خانم توکلی

خانم شفیعی

خانم کوشکی

دبیرخانه جذب هیأت علمی 283 36269157 آقای پیروی
دفتر استعدادهای درخشان  308   خانم کاشف

 

 دفتر گروه معارف اسلامی و دروس عمومی

 338

323

          

آقای روشن

 

معاونت پژوهشی

21

28

  آقای دکتر ثقفی 
خانم سلطانی 
مدیر امور پژوهشی     آقای دکتر کریمی 
دفتر ارتباطات علمی و پژوهشی 24   خانم فارغ
انتشارات 12   خانم بختیاری
 دبیرخانه 32   خانم ساعدی 

دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه

31

 29

 

آقای پرچمی

آقای ظریفی

 دفتر پژوهش 19   آقای غایی
دفتر فناوری اطلاعات  30   آقای آزرم
دفتر نشریه مرمت   22   آقای نصراللهی 
 دفتر طرح و برنامه 23   خانم حاج هادیان 
دفتر نشریه مطالعات تطبیقی هنر 17   خانم بشاورد
دفتر نشریه پژوهش هنر 25   خانم نویدزاده
تدارکات 26   آقای جعفرنیا
انتظامات 11   آقای صبوری
آبدارخانه 18    

 

 ریاست دانشکده 231   آقای دکتر مدنی
دفتر دانشکده   244 32218146 آقای سیدنا
گروه دکتری 251   خانم کاظمی نسل
معاون آموزشی دانشکده 232   آقای دکتر زمانی
مدیر گروه طراحی صنعتی   227   آقای مهندس علیاری
معاون پژوهشی دانشکده 211   خانم دکتر مهیار
دفتر پژوهشی 251   خانم کاظمی
 مدیر گروه آموزشی دکتری معماری 230 32218200 آقای دکتر محمودی
دفتر گروه معماری 226   خانم آتشبند
 مدیر گروه آموزشی دکتری شهرسازی 217   خانم دکتر نسترن
گروه شهرسازی  243 32218117  خانم خورشیدی
 دفتر آموزش 220  

خانم مهندس عاملیان

خانم یوسفان

دفتر روابط فرهنگی  241 32217712 آقای آقادادی 
سالن آمفی تئاتر 242   آقای آقادادی
کارگاه نجاری 215   آقای شهرآبادی
دفتر نهاد 223 32214301  
دفتر نهاد واحد خواهران 239   خانم شوشتری
ریاست کتابخانه (انتقادات و پیشنهادات ) 235   آقای دکتر بهرامیان
بخش سفارشات 236 32217661

آقای توسلی

امانت و تمدید کتاب 234   آقای نصیری

خانم بکتاش

اسناد و پایان نامه 245  

خانم حاجیان

خانم ملک خویان

اطلاع رسانی و عضویت 218   آقای الماسی
مرجع کتابخانه

238

 

آقای کیانی

فهرست نویسی 246  

خانم شایگان نیا

خانم میر محمد صادقی

سایت 248    
دفتر نظامت 250   آقای باصفا
جامعه اسلامی 219   دانشجو
نوارخانه 249   دانشجو
زیراکس 233   آقای کبیری
دفتر کانونهای دانشجویی 247    
آبدارخانه 225   آقای حق شناس
انتظامات 1 222    
شورای صنفی 247    
بسیج دانشجویی 237    
انتظامات2 214    

 

رئیس دانشکده  134  36256015 آقای دکتر ناسخیان
دفتر دانشکده  115-116 36256019  آقای اژدری
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی  112 36256018 آقای دکتر ولی بیک
معاون پژوهشی دانشکده  150   آقای دکتر حسینی
مدیر گروه مرمت بنا  135 36256016 آقای دکتر پدرام
مدیر گروه باستان شناسی  120   آقای دکتر ایروانی 
مدیر گروه مرمت آثار و باستان شناسی 137   آقای دکتر محمدی
 آموزش

142-141

 

خانم استکی - خانم کیخائی

 دفتر گروه باستان شناسی و دکتری 139   خانم نادری 
دفتر گروه مرمت آثار و دکتری 140   خانم کبیری
دفتر گروه مرمت بنا و دکتری 149   خانم محمدی
واحد تکثیر  147   خانم امامی 
کارگاههای آموزشی 127   آقای طاهری

 

 

کتابخانه

126

148

 

خانم مسیبی

آقای رشیدی

خانم پاویز

مسوول آزمایشگاه 128   خانم مهندس ریسمانچیان
 آزمایشگاه 138   خانم زاهدی
سایت 132 36256010 آقای مهندس خلیلیان
متالوگرافی 146    
رادیو گرافی - آزمایشگاه فیزیک 118    
دفتر گروه آثار و نظامت 125   آقای جمشیدی
کارپردازی 130 36256014 آقای قاسمی
سلف دانشجویی 131 36256013 آقای عابدی
اتاق اساتید و مدیران 136    
آبدارخانه 129   آقای عدنانی
انتظامات سوکیاس 133    
انتظامات داوید 124    

 

مدیر گروه عکاسی 117 36271008 آقای رجبی نژاد
دفتر گروه 119 36256011 آقای برومند
کارشناس آموزشی 144 36256012 خانم بنده خدا
لابراتوار 145   آقای پیشکار
آبدارخانه 121   آقای رهنما
انتظامات 143    

 

رئیس دانشکده  115  36262683 آقای  صادقیان
 دفتر دانشکده 114   آقای خلدی
معاون آموزشی دانشکده 122   آقای روحانی
مسوول دفتر 126   خانم معینی

سرپرست گروه آموزشی دکتری پژوهش هنر 


گروه دکتری پژوهش هنر

135

 

136

36286454

خانم دکتر ناظری


آقای سلطانپور

کارگاه چاپ گرافیک  134   آقای صنیع زاده 
آموزش دانشکده 

130

129

 36286453

خانم جامه طحاف

خانم مختاری

سرپرست گروه ارتباط تصویری  117   آقای دکترفدائی
 دفترگروه گرافیک   116  36286451 خانم رضایی
مدیر گروه نقاشی  123 36286449 آقای روحانی 
دفتر گروه نقاشی 113   آقای صفائی 
مسوول کارگاه نقاشی 125   آقای قربانی
مدیر گروه صنایع دستی  124   آقای دکتر ذکریایی 
 دفتر گروه صنایع  دستی 119    آقای ری شهری
کارگاه چوب  127   آقای صفار
کارگاه فلز  128    آقای شاهقلیان
 کتابخانه  121  

خانم چنگیز- آقای منصوری

امور عمومی 114  

آقای خلدی

دفتر نهاد 131  

آقای شاهین

سایت 120  

آقای حیدری

آبدارخانه 132   آقای کریمی 
انتظامات 111    
کارگاه های دانشکده 112  

آقای مجلسی

 

رئیس دانشکده 122 36288389 خانم دکتر پیراوی
دفتر دانشکده 155   آقای امامی
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده 119   خانم دکتر طباطبائی
آموزش 120   خانم شمس
مدیر گروه پژوهش هنر 118   آقای دکتر جوکار
مدیر گروه کارشناسی 121   آقای شیروانی
دفتر گروه 125   آقای گنجعلی
امور عمومی 117   آقای دوخه
کتابخانه 127   خانم مکارمی
سایت 123   آقای مهندس کناری
آبدارخانه 112   آقای شیرازی
انتظامات 111    

 

رئیس دانشکده 289 36262012 آقای دکتر طاهری
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده 291   خانم دکتر ترابی
دفتر دانشکده 289   خانم پهلوان زاده
مدیر گروه اقتصاد شهری 291   آقای دکتر نصر اصفهانی
مدیر گروه جهانگردی 291   آقای دکتر شفیعی
مدیر گروه اقتصاد هنر 276   آقای دکتر بیدارم
دبیرخانه همایش 335   آقای دکتر بیدرام
دفتر گروههای آموزشی

238

333

 

آقای چراغی

آقای مهندس بکائی

کتابخانه 311  

آقای بهشتی

مدیر گروه موزه داری 290   آقای دکتر مرتضوی
آموزش 290   خانم درویشی
سایت 203   خانم کبیری
آبدارخانه 220   آقای قاسمی
انتظامات 216    

 

رئیس دانشکده 121 32217500 آقای دکتر خواجه احمد عطاری
دفتر دانشکده 122   خانم منصوری
مدیر گروه فرش 131 32225807 خانم حکیمیان
دفتر گروه فرش 132 32217469

آقای احمدی

آقای فراهانی

مدیر گروه کتابت و نگارگری

129

 

آقای براری

دفتر گروه کتابت و نگارگری

130

 

خانم محمدی

آزمایشگاه 133   خانم توکلی
امور عمومی  131   آقای صفار
کتابخانه 128   آقای جهانمردی
آموزش 124   آقای مجدالحسینی
سایت 125   آقای گلکار
آبدارخانه  120   آقای محمدی
انتظامات 127    

 

 

انتشارات

فهرست اصلی دانشکده صنایع دستی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها