هفدهمين جشنواره «تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده» 1395

 هفدهمين جشنواره «تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده» 1395

جشنواره تجليل از پژوهشگران برگزيده، هر ساله بر اساس شيوهنامه ستاد ملي هفته پژوهش در معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، با هدف ترويج فرهنگ پژوهش و ايجاد انگيزه در اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران و فناوران، برگزار ميگردد.

بدين منظور اعضاي محترم هيأت علمي داراي شرايط آيين نامه مزبور، براي شرکت در اين جشنواره و همچنين تکميل و ارسال پرسشنامه (به انضمام مستندات مربوط)،  تا تاريخ 5/7/1395 ، به نشاني الکترونيکيresearchdep@aui:ac.ir، مهلت خواهند داشت.

 

                                                                             معاونت پژوهش و فناوري

حوزه های سازمانی

دانشکده ها