چهـــارمين کنگــره تاريخ معمــاري و شهرسازي استان اصفهان 1395

 

قابل توجه دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی

با نظر به تاکید سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور جهت برگزاري "چهارمين کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران (ارگ بم)" طي اسفندماه سال جاري و لزوم برگزاري کنگره هاي آغازين در استانها، برنامه کنگره استان اصفهان به شرح جدول زير اعلام ميگردد:

 

کنگره تاريخ معماري و شهرسازي استان اصفهان 1395

مهلت ارسال مقالات

15 آذرماه 95

تاريخ برگزاري کنگره

هفته اول بهمن ماه سال جاري

دبيرخانه کنگره

اصفهان- خيابان استانداري- موزه هنرهاي تزييني- دفتر مطالعات، برنامهريزي و آينده پژوهي اداره کل ميراث فرهنگي استان اصفهان

محورهاي کنگره

1- حوزههاي فرهنگي- طبيعي- شهرها وروستاهاي تاريخي

2- منظره فرهنگي و منظر شهري تاريخي

3- سازه در تاريخ معماري و شهرسازي

4- باستان شناسي، معماري و شهرسازي

5- ميراث معماري و شهرسازي مدرن

6- ميراث آب و کشاورزي

7- ميراث فرهنگي ناملموس (معنوي)

8- راههاي فرهنگي و عناصر وابسته

 

شماره تلفن دفتر مطالعات، برنامهريزي و آينده پژوهي: 32235117-031

 

 

                                                                            معاونت پژوهش و فناوري

حوزه های سازمانی

دانشکده ها