مسابقه کتابخانی با موضوع: نقش بازی در تربیت فرزندان

 

مسابقه کتابخوانی

ویژه کارکنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه هنر اصفهان

منبع: کتاب منِ دیگرِ ما

با موضوع: نقش بازی در تربیت فرزندان

 

جوایز مسابقه:

به کسانی که صحیح ترین پاسخ ها را ارائه نمایند

به قید قرعه جوایزی به شرح زیر اهدا می­گردد:

 

نفر اول کارت هدیه به مبلغ يك ميليون و یکصد هزار ریال

نفر دوم کارت هدیه به مبلغ نهصد هزار ریال

نفر سوم کارت هدیه به مبلغ هفتصد هزار ریال

نفرات چهارم تا چهاردهم کارت هدیه هر كدام به مبلغ پانصد هزار ریال

 

همكاراني كه در طرح قرآني آل ياسين در ماه مبارك رمضان شركت نموده بودند كتاب و سوالات مسابقه را به عنوان يادبود دريافت نموده اند.

 

همچنین همکارانی که در طرح قرآنی آل یاسین شرکت ننموده اند نیز می­توانند با دریافت كتاب مسابقه از دیگر همکاران در مسابقه شرکت نمایند

پاسخنامه­هاي خود را حداكثرتا تاريخ 28 مهر 95 به دفتر امور فرهنگی دانشگاه (سرکار خانم میرزاخانی) ارسال نمايید.

 

 

   التماس دعا

کانون اندیشه دینی امور فرهنگی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها