قابل توجه دانشجویان پسر ورودی مهر ماه 1390 در خصــوص اخــذ مجوز از نــظام وظیفه

 

جهت مشاهده اطلاعیه اداره آموزش دانشگاه در خصوص اخذ مجوز نظام وظیفه جهت ادامه تحصیل دانشجویان پسر ورودی مهر ماه 1390 کلیک کنید.

حوزه های سازمانی

دانشکده ها