دوره جدید، سال.4،شماره.7، بهارو تابستان 1395

         دوفصلنامه تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی                          

دوره جدید، سال.4،شماره.7، بهارو تابستان 1395                    

 

 فهرست مقالات
مقدمه / دانلود

بررسی معماری خانه ­های سنتی قاجار در نهبندان با تأکید بر خانه­ نعمت‌الله تقوی/زهرا روشندل، حسن هاشمی زرج آباد، حمیدرضا قربانیمتن کامل

تفسیری بر شباهت ­های موجود میان آثار فرهنگ بلخی-مروی و شهر سوخته/حامد طهماسبی زاوه، فرشید ایروانی قدیم/متن کامل

بررسی و شناخت ویژگی‌های گیوه آجیده (صنایع‌دستی بومی منطقه سنجان / غلامرضا هاشمی/ متن کامل 

بررسی مکانیسم واکنش تخریبی اکسیداسیون در کاغذهای تاریخی / مهرناز آزادی بویاغچی، مصطفی خواجه­محمودی، عباس عابد اصفهانی/ متن کامل

پتروگرافی مقطع نازک مواد سرامیکی/ نویسنده: سارا پترسون، برگردان: مهدی رازانی، حکیمه افشاری نژاد /متن کامل

شیمی حفاظت کاغذ: زرد شدن و رنگ‌بری حفاظتی/ نویسنده: هنری ای. کارتر،برگردان: مهدی قربانی/ متن کامل

 

فرهنگ اصطلاحات عکاسی و فنی تصویربرداری واریختگی بازتابشی/ نوسنده : موسه تصویر برداری از میراث فرهنگی، برگردان بهروز جلوداریان بیدگلی، مهدی رازانی/ متن کامل

 

 

 

 

 

Index Paper  

Introduction/ Download

Investigating the Architecture of the Traditional Houses of Qajar in Nehbandan Focusing on NematollahTaqavi House/  Roshandel. Z, HashemiZarj Abad.H, Ghorbani. H /Full text

Commentary on the Similarities Between Objects of Bactria-Margiana Archaeological Complex (BMAC) and Shahr-i Sokhta/ Tahmasebi Zave. H; Iravani Ghadim. F/Full Text

The Evaluation and Recognition of the Cotton Shoe -Giveh ajideh- Features (Native craft of the Senejan Region). Hashemi. Gh/ Full Text

 Study of Destructive Oxidation Reaction Mechanism in Historical Papers/ Azadi Boyagchi. M, Khaje-Mahmoodi. M, Abed-Esfahani. A/Full Text

Thin Section Petrography of Ceramic Materials/ Peterson, Sarah E; Translated by Razani. M & Afshari nejhad. H/Full Text .

The Chemistry of Paper Preservation: Part 2. The Yellowing of Paper and Conservation Bleaching/ Henry A. Carter; Translated by Ghorbani. M/ Full Text

RTI Glossary of Photographic and Technical Terms/Cultural Heritage Imaging; Translatedby: Jelodarian. B & Razani. M /Full Text