نمايشگاه آثار نقاشي دانشجويان و اساتيد دانشگاه هنر اصفهان در نگارخانه رشد

به اطلاع کليه دانشجويان، اعضاي محترم هيات علمي و عموم هنرمندان مي رساند، آيين گشايش نمايشگاه آثار نقاشي جمعي از دانشجويان و اساتيد دانشکدة هنرهاي تجسمي روز شنبه 25/2/95 راس ساعت 10صبح در محل نگارخانه رشد دانشگاه هنر اصفهان برگزار مي گردد.

اين نمايشگاه به مدت 5 روز از 25 تا 29 ارديبهشت 95 در محل نگارخانه دانشگاه هنر اصفهان واقع در خيابان شيخ بهايي، بعد از چهارراه خلجا، ساختمان مرکز رشد هنر، داير مي باشد.

 

                                                              مرکز رشد تخصصي هنر

                                                                   21 ارديبهشت95

اخبار و اطلاعیه های مرکز

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش