جذب کارآموز شرکت رنگین تابش اصفهان مستقر در مرکز رشد تخصصي هنر

شرکت رنگین تابش اصفهان از شرکت هاي مستقر در مرکز رشد تخصصي هنر جهت تکميل کادر خود از افراد مسلط به نرم افزارهاي معماري و طراحي سازه نيرو جذب مي نمايد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر:  32374497

                                                                     مرکز رشد تخصصي هنر

                                                                            12 اريبهشت 95

اخبار و اطلاعیه های مرکز

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش