جذب کارآموز هسته فيلم آموز مستقر در مرکز رشد تخصصي هنر

اطلاعيه جذب کارآموز هسته فيلم آموز مستقر در مرکز رشد تخصصي هنر

                                                 ارتباطات علمي معاونت پژوهشي

                                                       1 اريبهشت 95

اخبار و اطلاعیه های مرکز

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش