آغاز به کار نگارخانه دانشگاه هنر اصفهان

   به لطف پروردگار و همت معاونت پژوهش و فناوري، همکاري اساتيد گران قدر دانشگاه و کليه واحدهاي عمراني و اداري دانشگاه، نگارخانه دانشگاه هنر اصفهان از اواخر خرداد ماه 1394 آغاز به کار نمود. افتتاح اين نگارخانه که همزمان با برگزاري نمايشگاهي از آثار بديع اساتيد دانشگاه هنر اصفهان در بخش هاي نقاشي، گرافيک، تصويرسازي، عکاسي و نگارگري بود نقطه عطفي در شکل گيري و وقوع اتفاقات تازة هنري در اين دانشگاه خواهد شد.

اين گونه نمايشگاه ها در سال هاي اخير در بين دانشگاه هاي هنر ايران کمتر ديده شده است و دانشگاه هنر اصفهان بعد از برگزاري موفق دو دوره نمايشگاه از آثار دانشجويان و اساتيد، اين دوره ميزبان آثار اساتيد دانشگاه در نگارخانه اختصاصي دانشگاه هنر اصفهان بود.

با در نظر گرفتن بستر فرهنگي و هنري اصفهان و مأموريت هاي اساسي دانشگاه هنر اصفهان در راستاي حمايت از هنرمندان، اهداف اصلي ايجاد اين نگارخانه را مي توان در قالب موارد زير بيان نمود:

1- معرفي توانمندي ها و فضاي هنري موجود در اصفهان و به ويژه دانشگاه هنر اصفهان

2- کمک به تجاري سازي دستاوردهاي هنري و ايجاد بستر مناسب براي بازنمايي آثار هنري

3- معرفي «خلق اثر» به عنوان دستاورد پژوهشي

4- ايجاد مرکزي براي همفکري هنرمندان

5- فراهم آوردن بستر مناسب براي نقد و بررسي آثار توسط اساتيد صاحبنظر و صاحب فن

6- ايجاد مرکز پيشاهنگ منطق هاي و بينالمللي در زمينه هاي هنرهاي صناعي و تجسمي

7- زمينه سازي همکاري دانشگاه هنر اصفهان با ساير سازمان ها و نهادهاي مختلف

                                    ارتباطات علمي معاونت پژوهش و فناوري

اخبار و اطلاعیه های مرکز

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش