برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه دانشجویان كارشناسي ارشد

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه دانشجویان كارشناسي ارشد

 

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي مجيد بشيري                               اعلان دفاع

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم آذر شاهزماني                            اعلان دفاع

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فاطمه ملك زاده                          اعلان دفاع

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم نيلوفر بياتي                                اعلان دفاع

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم بهاره نويدزاده                              اعلان دفاع

بر برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم زينب ميرزايي                           اعلان دفاع

گزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم سنيه دارابيان                               اعلان دفاع

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها