برنامه درسی رشته های مقطع کارشناسی ارشد / نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

برنامه درسی رشته های مقطع کارشناسی ارشد / نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

 

 1 , 2 , 3 , 4 , 5

 

«اداره آموزش دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری»

حوزه های سازمانی

دانشکده ها