برنامه درسی دانشجویان ارشد دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری-نیمسال دوم 93-92

برنامه درسی دانشجویان ارشد دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری-نیمسال دوم 93-92

اقتصاد هنر

اقتصاد شهری

کارآفرینی فرهنگی

مدیریت جهانگردی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها