نایب قهرمانی تیم فوتسال دانشجویان دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری

 تیم فوتسال دانشجویان دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری در مسابقات فوتسال دانشگاه نایب قهرمان شد.

حوزه های سازمانی

دانشکده ها