گروه نقاشی برگزار می کند:کارگاه یکروزه (جهان معاصر و ایده پردازی در مجسمه سازی)

 

دانشجویان محترم دانشگاه های دیگردر صورت تمایل به شرکت در کارگاه با دبیر انجمن نقاشی

آقای سیدرضا قانع میر حسینی با شماره تلفن  6566  308  0938  تماس حاصل نمایند.

حوزه های سازمانی

دانشکده ها