رشته های دانشکده معماري و شهرسازي

 

 

ردیف نام رشته مقطع سال پذیرش دانشجو تعداد دانشجوی فعال سرفصل دروس
1 مهندسی معماری کارشناسی 1369 148 مشاهده
2 مهندسی شهرسازی کارشناسی 1386 127 مشاهده
3 طراحی صنعتی کارشناسی 1386 107 مشاهده
4 معماری ارشد 1386 66 مشاهده
5 مطالعات معماری ارشد 1386 45 مشاهده
6 طراحی شهری ارشد 1386 17 مشاهده
7 برنامه ریزی شهری ارشد 1381 10 مشاهده
8 شهرسازی اسلامی دکتری 1391 7 مشاهده
9 معماری اسلامی دکتری 1391 7 مشاهده
10 شهرسازی دکتری 1391 5 مشاهده
11 معماری دکتری 1391 5 مشاهده