رشته های دانشكده مرمت و حفاظت

 

 

ردیف نام رشته مقطع سال پذیرش دانشجو تعداد دانشجوی فعال سرفصل دروس
1 مرمت آثار تاريخي کارشناسی 1375 84 مشاهده
2 مرمت بنا کارشناسی 1386 56 مشاهده
3 موزه داری کارشناسی 1387 43 مشاهده
4 مرمت اشياء تاريخي و فرهنگي ارشد 1378 54 مشاهده
5 مرمت و احياء بناها و بافت‌هاي تاريخي ارشد 1377 42 مشاهده
6 باستان شناسی ارشد 1387 38 مشاهده
7 باستان سنجی ارشد 1391 10 مشاهده
8 مرمت اشیاء دکتری 1386 25 مشاهده
9 مرمت ابنیه دکتری 1386 27 مشاهده