کتاب های در دست ترجمه

به اطلاع کليه اعضاي محترم هييت علمي دانشگاه و دانشجويان تحصيلات مي رساند کتب زير در دست ترجمه است:

عنوان کتاب

نويسنده

سال نشر

ISBN

مترجم

نشر توسط انتشارات

تاريخ اعلام

Conservation of wall paintings

Paolo Mora-laura Mora

 

 

اميرحسين کريمي

 

31/5/94

The Arabic manuscript tradition, a glossary of technical terms and bibliography

Adam Gachel

2008

9789004165403

شهريار پيزوزرام

دانشگاه آزاد اسلامي

23 تيرماه

The mechanics of motion & animation

Chris Webster

 

0240516664

حميد صادقيان

 -

16 تيرماه

Motion graphic design

Jon  Krasner

 

978-0-240-8/0989-2

حميد صادقيان

-

16 تيرماه

 

اعلانات

انتشارات