هيأت رئيسه

هيأت رئيسه دانشگاه مركب است از رياست دانشگاه و معاونان وي است كه كارهاي اجرايي عمده را پيگيري مي‌كنند و بر آنها نظارت دارند.

 

هیات رئیسه:

الف. تعریف هیات رئیسه:

دومین رکن اجرایی دانشگاه هیات رئیسه میباشد.

ب . ترکیب هیات رئیسه:

1. رئیس دانشگاه؛

2. معاونان دانشگاه؛

3. مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه.

ج.  وظایف و اختیارات هیات رئیسه:

1. مشارکت و همکاري فعالانه در تنظیم برنامه هاي راهبردي دانشگاه مبتنی بر سند چشم انداز، برنامه هاي توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور و برنامه هاي تقدیمی وزراي هریک از وزارتین به مجلس شوراي اسلامی به منظور ارائه و تصویب در هیات امناء ؛

2. فراهم نمودن بسترهاي لازم جهت تحقق اهداف برنامه هاي راهبردي دانشگاه؛

3. فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی، هیات امنا،آیین نامه ها و بخش نامه هاي ابلاغی از سوي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و سایر مراجع ذیصلاح؛

4. بررسی آئین نامه ها، تشکیلات، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها، دستورجلسات و سایر موارد ارائه شده از سوي معاونت ها و شوراي دانشگاه به منظور طرح در هیات امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح؛

5. پیشنهاد بودجه سالیانه دانشگاه به هیات امنا از طریق رئیس دانشگاه؛

6. تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه از طریق جذب کمک هاي مردمی و افزایش درآمدهاي اختصاصی از طریق ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوري، فرهنگی و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهاي لازم از هیات امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح؛

7. پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت هاي مطالعاتی و دوره هاي کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضاي آموزشی، پژوهشی تعلق می گیرد از طریق رئیسه دانشگاه به وزارت؛

8. بررسی و تصویب پیشنهادات ارائه شده در خصوص فعالیت هاي تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی وتربیت بدنی که براساس تقویم سالیانه مؤسسه ارائه گردیده است؛

9. نظارت و پیگیري گزارشات تربیتی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و ... با هماهنگی دیگر دستگاه هاي ذیربط تا حصول نتیجه؛

10. بررسی و ارزیابی نحوه اجراي تصمیمات هیات رئیسه توسط واحدهاي تابعه دانشگاه و نظارت بر عملکرد آنان؛

11. ارزیابی عملکرد حوزه هاي مختلف دانشگاه و بررسی گزارشات ادواري در شوراي دانشگاه؛

12. ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه هاي مختلف دانشگاه.

حوزه های سازمانی

دانشکده ها