نشریات دانشجويي

منظور از نشریات دانشجویی (دانشگاهی) به کلیه نشریاتی اطلاق می گردد که به صورت ادواری، یا گاهنامه با نام ثابت و تاریخ نشر در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، هنری، علمی، ادبی، ورزشی و ... توسط گروهی از دانشگاهیان (دانشجویان و یا اعضای هیئت علمی) در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منتشر و در محدوده دانشگاهها توزیع می شوند.
•    نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی:
1- متقاضی امتیاز انتشار نشریه دانشگاهی درخواست کتبی خود را با اعلام مشخصات خود و مدیر مسئول، نام نشریه، ترتیب انتشار به انضمام تصریح به پایبندی به قانون اساسی، قوانین موضوعه به کمیته ناظر بر نشریات واحد تحویل نماید.
2- تکمیل فرم تقاضای صدور مجوز چاپ نشریه دانشجویی
ج- حقوق نشریات دانشگاهی:
1- هیچ مقام دولتی حق ندارد برای چاپ مطالب یا مقاله در صدد اعمال فشار بر نشریات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت نماید.
2- کسب و انتشار اخبار داخل و خارج دانشگاه که به منظور افزایش  آگاهی جامعه دانشگاهی وحفظ مصالح جامعه باشدبا رعایت قانون،حق قانونی نشریات است.
3- معاونت های دانشجویی و فرهنگی و سایر نهاد های فرهنگی دانشگاهها در چارچوب قوانین و در حدود اختیارات و امکانات از نشریات دانشگاهی حمایت می نمایند.
4- نشریات دانشگاهی در انتشار مطالب و تصاویر به جز در موارد اخلال به مبانی اسلامی و حقوقی، عمومی و خصوصی آزاد هستند.
 تذکر: نشریات دانشگاهی ازکلیه حقوق مطروحه درقانون مطبوعات جمهوری اسلامی برخوردارمی باشند.

•    کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی:
کمیته ناظر بر نشریات در هر دانشگاه به منظور نظارت بر نشریات دانشگاهی، برسی درخواست های صدور مجوز انتشار، رسیدگی به تخلفات و شکایات دانشگاهی تشکیل می شود.
دانشگاه هنر اصفهان هم اکنون دارای 14 نشریه دانشجویی می باشد.

نشريه هونر

نشريه بوق اشغال

نشريه علامت سوال

نشريه نشاني

نشريه بوم شهر

معاونت فرهنگی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها