رشته معماری - دانشكده معماري و شهرسازي

 

  دكتراي معماری - رزومه

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

        این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  2218200  - 0313

الفجایگاه:

گروه هاي آموزشی و پژوهشی واحدي است متشکل از اعضاي هیات علمی متخصص در یک رشته از شعب دانش بشري که در دانشکده دایر است.

ب  نحوهانتصاب:

مدیر گروه به پیشنهاد رئیس دانشکده از میان اعضاي گروه با تایید و حکم رئیس دانشگاه براي مدت دو سال منصوب می گردد.

تبصره  پس از مدت دو سال انتصاب مجدد براي تصدي سمت مدیر گروه، بر اساس ارزیابی گزارش عملکرد دو سالانه وي صورت می پذیرد.

 ج  وظایف واختیاراتمدیرگروه:

1. ابلاغ برنامه هاي اجرایی و تکالیف عمومی اعضاي هیات علمی اعم از آموزشی(نظري  عملی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاري اعضاي هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجراي آن؛

2. تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شوراي دانشکده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاري اعضاي گروه و تسلیم آن رئیس به دانشکده ؛

3. تجدیدنظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه هاي به مراجع ذیربط؛

4. تشکیل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده، براي هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی براي اجرا؛

5.  ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوباتی ابلاغی از سوي رییس دانشکده به اعضاي گروه؛

6. پیشنهاد نیازهاي مالی گروه به رییس دانشکده ؛

7. انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رییس دانشکده ؛

8. پیشنهاد طرح هاي پژوهشی که گروه راساً یا با همکاري گروه هاي دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده براي تصویب در شوراي پژوهشی دانشگاه؛

9. ارزیابی کار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رییس دانشکده.

 

حوزه های سازمانی

گروه های آموزشی دانشکده

دانشکده ها