مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی 91-90 مرمت بنا

انجمن علمی مرمت برگزار می نماید.

جشن فارغ التحصیلی ویژه دانشجویان ورودی91-90 رشته مرمت بنا

زمان: چهارشنبه 5 خردادماه 95

مکان: دانشکده حفاظت و مرمت(سوکیاس)

اخبار معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها