جشن ویژه نیمه شعبان

مامنتظر رؤیت خورشیدیم

کانون قرآن و عترت برگزار می کند:
جشن بزرگ نیمه شعبان همراه با مدیحه سرایی، مسابقه، اهدای جوایز مسابقه پیامکی "نجوایی با امام عصر"، اهدا جوایز جشنواره قرآنی، پذیرایی، شام و سرویس برگشت به خوابگاه


دوشنبه 3 خرداد 1395 ساعت 17:30
سالن دانشکده معماری و شهرسازی  ( توحیدخانه )

اخبار معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها