ششمین نمایشگاه و فروشگاه سنگ فیروزه در دانشکده معماری و شهرسازی

ششمین نمایشگاه و فروشگاه سنگ فیروزه نیشابور برگزار می گردد.

 

زمان: 11 لغایت 15 اردیبهشت 95 - 11 الی 3 بعدازظهر

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی(توحیدخانه)

اخبار معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها