هفدهمین نشست معماری « نقد و بررسی معماری معاصر ایران »

انجمن علمی معماری برگزار می کند:

هفدهمین نشست معماری « نقد و بررسی معماری معاصر ایران »

زمان :29 فروردین 95    ساعت : 16 - 19

مکان : سالن اجتماعات توحید خانه

اخبار معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها