نمایشگاه سنگ فیروزه

معرفی و فروش انواع سنگ فیروزه در نمایشگاه سنگ فیروزه

زمان : 28 فروردین لغایت 1 اردیبهشت ماه 95 از ساعت 11 صبح تا 17:30

مکان : دانشکده مرمت ( ساختمان سوکیاس )

اخبار معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها