نفرات برتر مسابقه عکاسی و دلنوشته سفر مشهد مقدس

ا توجه به برگزاری مسابقه عکاسی و دلنوشته سفر مشهد مقدس که در بهمن ماه 94 برگزار گردید نتایج دو مسابقه بدین شرح است:

نفرات برتر مسابقه دلنوشته:

1-   فریده جهان بخش

2-   محمد امین عدیلی نسب

نفرات برتر مسابقه عکاسی:

1-   منصوره جعفری‏ فر 

2-   صبا عطریان

اخبار معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها