سومين جلسه دوره اي كاركنان حوزه معاونت دانشجويي

 

سومين جلسه دوره اي كاركنان حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه در روز چهارشنبه 9 دي 94 با هدف تبادل نظر پيرامون مسائل حوزه مذكور برگزار گرديد.

در اين نشست در خصوص چگونگي بهره وري بهينه از امكانات موجود بويژه برنامه هاي تربيت بدني دانشگاه در راستاي كاهش آسيب ها و ناهنجاري هاي رفتاري دانشجويان و نحوه تعامل بين دفتر مشاوره با مجموعه تربيت بدني، گفت و شنود صورت گرفت همچنين در رابطه با چگونگي استفاده از آفرينش هاي هنري دانشجويان در اطلاع رساني پيرامون آسيب هاي مواد مخدر تبادل نظر انجام شد.

 


معاونت دانشجویی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها