فعاليت هاي مركز مشاوره و بهداشت معاونت دانشجويي

 

تاريخ برگزاري

عنوان فعاليت

مجري

مكان

94/8/26

استرس و راهكارهاي مديريت آن

سركارخانم نصوحيان

ساختمان فرانسويها

94/8/29

رضايتمندي و رضايتبخشي

جناب آقاي محمدي

ساختمان مارتاپيترز

94/9/3

خودآگاهي : آگاهي از احساس خود

جناب آقاي محمدي

ساختمان مارتاپيترز

94/9/10

خودآگاهي : آگاهي از احساس طرف مقابل

جناب آقاي محمدي

ساختمان مارتاپيترز

94/9/17

بهبود روابط زوجين

سركار خانم نصوحيان

ساختمان فرانسويها

94/9/17

گوش دادن فعال

جناب آقاي محمدي

ساختمان مارتاپيترز

94/9/24

همدلي

جناب آقاي محمدي

ساختمان مارتاپيترز

 

 

 


معاونت دانشجویی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها