فراخوان کانون هاي پژوهشي و شيوه نامه تشويقي

    در راستای فعال سازی کانون هاي پژوهشي دکتري، شيوه نامه تشویقی و تشخيص اعضاي فعال اين کانون ها، به منظور افزایش انگيزه و گسترش فعاليت مستمر دانشجويان در اين گروه ها تهيه گرديد و در شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 29/1/1395، و در پنجاه و دومين شوراي دانشگاه مورخ 23/3/1395(تصويب کليات) و پنجاه و سومين شوراي دانشگاه مورخ 20/4/1395، تصويب نهايي شد. (برای دریافت شیوه نامه ها اینجا را کلیک کنید).
مطابق مصوبات مذکور ارايه گواهي عضويت رسمی در کانون مربوطه ( با توجه به موضوع رساله) برای دانشجويان دکتري که از تاریخ این ابلاغ حداقل شش ماه با دفاع از طرح نامه و یکسال با دفاع نهایی فاصله دارند، از طریق دبير کانون مربوطه و تاييد نهايي توسط مسئول کانون هاي پژوهشي دکتري دانشگاه الزامي است.
جهت اطلاعات بیشتر به اساسنامه و شيوه نامه هاي مربوطه مراجعه نمایید:


https://telegram.me/joinchat/CAShtD1Ne-wafxJ4ArAt-Q
http://www.aui.ac.ir/index.php/fa/researchclubs

 

                                                معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

 

 

 

اخبار معاونت پژوهشی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها