فراخوان برگزاري نمايشگاه در نگارخانه دانشگاه هنر اصفهان

نگارخانه دانشگاه هنر اصفهان از کليه اساتيد، دانشجويان و هنرمندان محترم جهت برگزاري نمايشگاه هاي انفرادي و گروهي در محل نگارخانه دعوت به عمل مي آورد.

 

 


 

اخبار معاونت پژوهشی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها