شيوه نامه جديد تشويق مقالات علمي اساتيد و دانشجويان

     معاونت پژوهشي طبق سنوات قبل و در محدوده منابع تأمين شده براي تشويق مقالات علمي، از مقالات ارايه شده اساتيد و دانشجويان در نشريات علمي پژوهشي، علمي- ترويجي و ISI، و همچنين همايش هاي معتبر داخلي و خارجي حمايت مي کند. متقاضيان ضمن مطالعه آيين نامه مربوطه (لينک) درخواست هاي خود را به صورت دقيق طي فرم تشويق مقالات (لينک) به همراه مستندات لازم (ذکر شده در فرم تشويق مقالات) به پست الکترونيک دفتر امور پژوهش ارسال نمايند.
•تقاضاي تشويق براي مقالات مشترک، شامل همه مولفان درون دانشگاهي (اعم از دانشجويان و اساتيد) مي شود و نيازي به پر کردن مجزاي فرم براي اين دست از مقالات وجود ندارد.
•بنا بر آيين نامه ،مجلات علمي دانشگاه شامل تشويق نمي شوند.
نکات مهم:
1.اطلاعات و مستندات درخواستي طي فرم تشويق مقالات، بايد به صورت دقيق و منظم تدوين و ارسال گردد. هرگونه نقص در اطلاعات و مستندات مانع از بررسي درخواست مي گردد.
2.اطلاعات، مستندات و فرم تشويق مقالات، طي ايميلي که شامل عنوان زير مي شود به ايميل دفتر پژوهش به نشاني researchdep[at]aui.ac.ir ارسال گردد. عدم رعايت نام گذاري صحيح ايميل منجر به عدم بررسي درخواست مي گردد.
•ترتيب نگارش عنوان ايميل (از چپ به راست):
ماه (شمسي) / سال (شمسي) / نام خانوادگي درخواست دهنده / Paper
•بين هر بخش يک فاصله (Space) قرار گيرد.
مثال:
07 / 1394/ يوسفي/  Paper
3.متقاضيان قبل از پر کردن فرم تشويق مقالات، و به طور کلي قبل از ارايه مقالات به نشريات علمي،
مي بايست از اعتبار و اصالت درجه علمي نشريات (خصوصاً نشريات خارجي) اطمينان حاصل نمايند.

- ليست نشريات معتبر وزارت علوم
- لينک نشريات نا معتبر خارجي
4.اجرا و ادامة برنامه تشويق مقالات، منوط به تأمين اعتبارات لازم است.

 

 

 

اخبار معاونت پژوهشی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها