نشست هاي مشترک دانشگاه هنر اصفهان با ساير سازمان ها سال 1394

 

نشست هاي مشترک دانشگاه هنر اصفهان با ساير سازمان ها سال 1394

عنوان نشست

زمان

برگزار کننده

همايش فضاهاي دانشگاهي

اسفند ماه 1394

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

توريسم درماني و تجهيزات پزشکي

آبان ماه 1394

شرکت آذين مجلس پارسيان

مجموعه سمپوزسيومهاي بينالمللي پيشرفتهاي علوم و تکنولوژي (مهندسي عمران و پژوهشهاي نيازمحور)

دي ماه 1394

شوراي عالي satech

اصفهان، نظم و امنيت

-

نيروي انتظامي استان اصفهان

همايش بينالمللي توسعه پايدار و عمران شهري

آذرماه 1394

مؤسسه آموزش عالي دانشپژوهان

اولين کنفرانس بين المللي بسته بندي، صنايع دستي و توسعه پايدار

آذرماه 1394

انجمن علمي هنرهاي تجسمي و دانشگاه الزهرا

اخبار معاونت پژوهشی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها