قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد درخصوص واحدهای جبرانی

بر اساس ماده 5 آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد مصوب 88/1/15  مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چنانچه رشته دوره کارشناسی با رشته دوره کارشناسی ارشد تجانس نداشته باشد، دانشجو باید به تشخیص گروه آموزشی، تعدادی از دروس را تحت عنوان جبرانی بگذراند(حداکثر 12 واحد). تعیین تعداد و عناوین دروس بر اساس برنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب آن­ها بر عهده شورای گروه است.

دانشجویانی که بایستی درس­های جبرانی را بگذرانند، ملزم به پرداخت هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه هستند.

مدیریت امور آموزشی

94/12/25

معاونت آموزشی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها